Według publicysty Krzysztofa Karonia, którego filmy są dostępne na youtube, główną doktryną Unii Europejskiej jest neomarksizm, wywodzący się bezpośrednio z części światopoglądowej „Manifestu Partii Komunistycznej” opublikowanego przez Karola Marksa w 1847r.

Karol Marks (1818-1883) – to niemiecki Żyd, którego dziadek był rabinem w Holandii, a ojciec adwokatem. Był trzecim z dziewięciorga dzieci. W 1843r. poślubił Jenny von Westphalen, która pochodziła z arystokratycznej rodziny. Po ślubie wydał jeden egzemplarz pisma „Rocznik Niemiecko-Francuski”, w którym ujawnił się po raz pierwszy, jako rewolucjonista, internacjonalista i odwołał się do Mas i Proletariatu. W 1847r. zaangażował się razem z Engelsem w tworzenie związku komunistów. Obaj zostali autorami programu, który powstał w 1847r. pt. „Manifest partii komunistycznej”. W 1849r. udał się do Londynu, gdzie spędził resztę życia, borykając się z dużymi problemami finansowymi. W 1864r. współtworzył Pierwszą Międzynarodówkę. Był ateistą.

Fragment o walce klas z „Manifestu Partii Komunistycznej” można całkowicie odrzucić. Przemysłowcy obecnie przyjęli ideologie neomarksizmu, a jedyną burżuazją są lekarze, informatycy i sędziowie. Miejsce proletariatu zastąpił prekariat, czyli telemarketerzy, kasjerzy, kierowcy, urzędnicy, budowlańcy i robotnicy. 95% Polaków nie zarabia więcej jak 5tys. zł.

Fundamentem neomarksizmu jest zawarty w manifeście światopogląd. Wprowadza pełne zatrudnienie, czyli przymus pracy. Niszczy etos pracy przez powiększenie prekariatu, tak żeby praca była upokorzeniem i hamowała popęd seksualny. Nakręca aborcję i eutanazję. Rozbija rodziny, zabiera dzieci i likwiduje dziedziczenie. Wprowadza terror przez policję, szkołę, pracę, literaturę, muzykę, telewizję i filmy. Zwalcza kościół. Likwiduje granice.

Założenia Marksa polegały na tym, aby podburzyć proletariat do zlikwidowania burżuazji i zastąpić ją rządami komunistów, co się całkowicie udało w Związku Radzieckim. Jednak Związek Radziecki upadł ze względów finansowych, poza tym został wprowadzony terrorem przez Lenina. Teraz neomarksiści dążą do dobrowolnego i wyrażonego wolą obywateli wprowadzenia rozdawnictwa pieniędzy w postaci powrotu do komunizmu. Ma temu służyć niszczenie etosu pracy i deindustrializacja. Neomarksizm to zbrodnicza ideologia, mająca na celu wyniszczenie ludzkości.

Przykłady wprowadzania zbrodniczej ideologii neomarksizmu w postaci gender, LGBT, edukacji seksualnej i aborcji jako prawo człowieka znajdują się w Oświadczeniu organizacji prorodzinnych:

 1. Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – Akt ten wzywa do ‘wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji, kultury, religii, „honoru” opartych na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn’. W tym celu nakazuje wprowadzenie programowej indoktrynacji na wszystkich poziomach edukacji oraz w mediach, klubach i w przestrzeni społecznej, zmierzającej do zastąpienia tożsamości płciowej męskiej i żeńskiej płynną tożsamością gender.
 2. W czerwcu 2016 r. rząd PiS w imieniu Polski zobowiązał się wykonywać Listę działań Komisji Europejskiej na rzecz przyśpieszenia równości LGBTI.
 3. W grudniu 2016 r. Polska zgodziła się na powołanie Niezależnego Eksperta ONZ ds. przeciwdziałania przemocy ze względu na orientację seksualną i „tożsamość genderową”.
 4. Jeśli rząd Polski nie wycofa się z poparcia dla poprawek państw Unii Europejskiej do dokumentu końcowego 61. Posiedzenia Komisji ds. Kobiet ONZ, może to doprowadzić m.in. do uznania aborcji za prawo człowieka, co byłoby jawnym pogwałceniem prawa do życia.
 5. Uchwalone przez rząd PiS prawo oświatowe zobowiązuje szkoły do prowadzenia tzw. działań antydyskryminacyjnych. Przykładami takich działań z czasu rządów PiS są akcje: „Tęczowy piątek” Kampanii Przeciwko Homofobii, „16 dni przeciwko dyskryminacji” Fundacji Autonomia, czy „Kodeksy Równego Traktowania” oraz zwykłe zajęcia seksedukatorów.
 6. Aktualnie w Polsce rząd wprowadza do szkół kolejną edukację seksualną. Mowa o programie prokreacyjnym Narodowego Programu Zdrowia.

 

Według Krzysztofa Karonia doktryną w UE jest neomarksizm, którego celami jest m.in.:

 1. Zniszczenie rodziny jako podstawowej grupy społecznej,
 2. Oderwanie dzieci od rodzin i nastawienie dzieci przeciwko rodzicom, w tym ogłupianie ideologią gender i przymusową seksualizacją w szkołach,
 3. Zniszczenie etosu pracy przez deindustrializację w postaci przeniesienia produkcji do Chin. Dominacja sektora usług i związanego z nim dominującego prekariatu,
 4. Rozbicie większych grup społecznych w tym związków zawodowych, co dzieje się przez deindustrializację i zdominowanie gospodarki działalnością usługową prekariatu,
 5. Likwidacja suwerennych państw, uzależnienie gospodarcze od Niemiec, jedna armia do tłumienia buntów jako aparat terroru,
 6. Likwidacja tożsamości – ściąganie imigrantów, rozbicie wszelkich grup społecznych na jednostki.

Pod tym adresem dostępny jest Manifest Partii Komunistycznej Karola Marksa. Kwestie światopoglądowe znajdują się na stronach 24-28.

http://www.eximus.14lo.lublin.pl/literatura_obca/engels_manifest_komunistyczny.pdf

 

źródło: youtube.com – Maskacjusz TV
fot. wykop.pl

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany